माझं काहीच नाही

आयुष्याच्या वाटेवर चुका फक्त माझ्या होत्या 

चांगलं सगळं तुझच होत

अपेक्षा फक्त माझ्या होत्या 

प्रेम होत तुझं

वासना फक्त माझ्या होत्या 

मनाचा मोठेपणा तोही तुझाच 

कमकुवपणा माझाच होता 

चुकांच्या ह्या गुंत्यात अडकलेला पाय माझा होता. 

इतक्या चुका माझ्याच कशा होतात ?

आणि तुझं कधीच काही चुकत नाही

समजण्याच्या पलीकडला हा संसार सोंडून जाण्याचा विचार आता माझा आहे 

किती वर्ष जगणार मी हे असे माझे जीवन 

सोनेरी रांगच्या ह्या मुलाम्यातून बाहेर पडू पाहत आहे हे मन

वेड आहे मूर्ख आहे कमकुवत पण आहे 

या विचारांच्या जंजाळात अजुनच गुंतत जातं आहे.

या अंधाऱ्या विचारांमध्ये बुडून जाणार आणि

मग माझा काहीच नाही चुकणार 

सगळं तुझच बरोबर 

तूच हुशार 

तूच शहाणा 

पण तूच एकटा आणि मग तूच वेडा पण 

कारण वेडे पणाचे ओझे उचलायची वेळ तुझी 

माझं काहीच नाही 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s